UL安規認證線材
  電子連接線   單芯隔離線   同軸電纜
UL 1007 UL 1185 UL 1354
UL 1015 UL 1533 UL 1365
UL 1028    
UL 1061    
UL 1095    
併排線 電腦線及控制電纜 交聯PE照射線
UL 2468 UL 2464 UL 10369
UL 2651 UL 2547 UL 3173
UL 2678 UL 2725 UL 3266
    UL 20029       UL 3271
    UL 20436       UL 3272
            UL 3286
            UL 3288
            UL 3289
            UL 3321
            UL 3351
            UL 3385
            UL 3386
            UL 3398
            UL 3415
            UL 3440

汽車花線
  美規汽車花線   歐規汽車花線   日規汽車花線
GPT FLY AV
TWP FLRY-A AVS
HDT FLRY-B AVSS
GXL FLYW AVSSH
SXL FLR2X-A AVX
TXL FLR2X-B AVSX
    AVSSX
    AEX
    AESSX

直流電源線
直流電源線 端子裝配    
     
     
     

高傳真喇叭線
美國線規 歐洲線規 台灣規格
     
     
     

HI-END 喇叭線
  無氧銅導體   銀銅混絞導體   OCC單結晶銅導體
SS-423 SS-253S SS-3823
SS-1223 SS-1223S  
SS-1523 SS-3623  
SS-3523    

HI-END 訊號線/平衡線/數位線
  銀銅混絞導體   鍍銀銅導體   OCC單結晶銅導體
SA-2520 SA-2020S SA-3020
  SA-2022S SA-3022
  SV-6522  
純銀導體    
SV-8522    

HI-END 電源線
  無氧銅導體   銀銅混絞導體   鍍銀銅導體
SP-1518 SP-6018 SP-3018
SP-2018    
SP-3318    
     

同軸線/影像線/CCTV監視器線
  標準規格同軸線   50Ω同軸線   75Ω同軸線
JIS C 3051 PRO-100 SV-601
MIL-C-17F RG PRO-200 SV-603
    SV-D4
CCTV監視線    
C-PV    
C-PAV    

PA系統影音線
  喇叭線   麥克風線/訊號線   樂器線/訊號線
SS-4S8 SM-2T2S SV-6
     
     
     

  

Tel: 03-4984586     Fax: 03-4984972     Email: synco.wire@msa.hinet.net
新格電線 版權所有 © 2010 Synco Wire & Cable Co., Ltd. All rights reserved.